Saisonpreise

von

24.10.2019–

21.12.2019–

04.01.2020–

28.03.2020–

04.04.2020–

18.04.2020–

30.05.2020–

05.09.2020–

31.10.2020–

19.12.2020–

bis

21.12.2019

04.01.2020

28.03.2020

04.04.2020

18.04.2020

30.05.2020

05.09.2020

31.10.2020

19.12.2020

02.01.2021

Preis

400 EUR

780 EUR

400 EUR

480 EUR

750 EUR

650 EUR

780 EUR

650 EUR

400 EUR

780 EUR

Zeitraum

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche

pro Woche